Izbor i imenovanje uprave-direktora GKP Čakom d.o.o.

Na temelju članaka 17. i 27. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću GKP ČAKOM d.o.o., te članaka 239. i 423. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo GKP ČAKOM d.o.o. dana 29. siječnja 2019. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE – DIREKTORA

DRUŠTVA GKP ČAKOM d.o.o.

 1. Uprava društva sastoji se od jedne osobe – Direktora.

Uprava – Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 5 godina.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 1. Na natječaj se mogu javiti samo punoljetne poslovno sposobne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i za koje ne postoje okolnosti iz čl. 239. st. 2. i 423. Zakona o trgovačkim društvima:
 • da kandidat nije osoba koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
 • da kandidat nije osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.
 1. Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– imati akademsko obrazovanje:

stručni pristupnik ili stručni prvostupnik ili sveučilišni prvostupnik ili magistar prava ili ekonomije ili stručni pristupnik ili stručni prvostupnik ili sveučilišni prvostupnik ili magistar inženjer tehničkih znanosti, tj. VŠS – 6./1. i 6/2. ili VSS – 7./1. po starom Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima (NN 128/99., 35/00. i 120/03.)

 • dostaviti program rada za mandatno razdoblje
 • imati radno iskustvo 5 godina na rukovodećim radnim mjestima
 • biti osposobljen za rad na siguran način
 • poznavati rad na PC-u
 • odabrani kandidat dužan je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na dužnost sukladno članku 52. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) obaviti izobrazbu o gospodarenju otpadom, sukladno Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom, te pri nadležnom Ministarstvu ishoditi potvrdu o obavljenoj izobrazbi.

IV. Uz pismene ponude potrebno je priložiti sljedeće:

– domovnicu (original ili presliku ovjerenu po javnom bilježniku)

 • životopis u kojem će se, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja (Europass format),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju i smjeru akademskog obrazovanja – presliku diplome ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • dokaz o radnom iskustvu 5 godina na rukovodećim poslovima (elektronički zapis o

dosadašnjem radnom stažu ispisan iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu i preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca kojom se dokazuje da je kandidat 5 godina obavljao rukovodeće poslove),

 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 15 dana od dana objave

natječaja,

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika danu pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da kod kandidata ne postoje okolnosti iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima,

 • program rada za mandatno razdoblje,
 • potvrdu o poznavanju rada na PC-u ili sastavljenu i vlastoručno potpisanu izjavu o

poznavanju rada na PC-u.

 1. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 1. Ponude se podnose Nadzornom odboru GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, s naznakom „javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave – Direktora – ne otvarati“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nadzorni odbor GKP ČAKOM d.o.o. će ispitati ponude i obaviti intervju sa kandidatima, te dati Skupštini društva prijedlog kandidata za Direktora – Upravu društva.

 1. Odluku o imenovanju Uprave – Direktora društva donosi Skupština društva, na prijedlog Nadzornog odbora.
 1. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru i imenovanju.
 1. Skupština zadržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku i bez postojanja opravdanog razloga.

U slučaju poništenja ovog natječaja društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

GKP ČAKOM d.o.o.

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*