10. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Za 4. srpnja 2019. gradonačelnik Stjepan Kovač sazvao je Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predložio je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i doune Urbanističkog plana uređenja “Mihovljan – športska” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji investicija:
  a) Rekonstrukcije Društvenog doma u Totovcu
  b) Rekonstrukcije Društvenog doma u Novom Selu Rok
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 12. Upućivanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o stipendijama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 14. Upućivanje prijedloga Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 17. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenja izravnom pogodbom u 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 18. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o odricanju potraživanja od Ministarstva financija Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina od GKP ČAKOM d.o.o. u svrhu izgradnje sortirnice u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u investiciju Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala na području Grada Čakovca, u k.o. Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 22. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju izjave o načinu pokrića razlike između ukupnih operativnih troškova i prihoda u vezi sortirnice u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o radu za 2018. i Program rada Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2019.
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2018.
  a) GKP Čakom d.o.o.
  b) GP Ekom d.o.o.
  c) GP Starorad d.o.o.
  d) Čakra d.o.o.
 3. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za 2018.

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

(n.p.)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*