medjimurjepress@gmail.com

Prodaja zemljišta u ulici Martane 13 u Čakovcu

 JAVNI NATJEČAJ
o prodaji  zemljišta u ulici Martane 13 u Čakovcu

 unutar građevinskog područja grada Čakovca, unutar zone stambene namjene oznake „S“ u ulici Martane 13 u Čakovcu

usmenom javnom dražbom

 I/ Predmet prodaje

 1. Dana 11.12.2018. u 11:30 sati održati će se usmena javna dražba za prodaju građevinskog zemljišta na području unutar zone stambene namjene oznake „S“ u ulici Martane 13 u Čakovcu, na licu mjesta neposredno i to zemljišta upisanog u :

-zk.ul.br.7319 k.o. Čakovec

čest.br.460/1/50/78, livada (ident. s kčbr.3274/78, k.o.iste), ukupne površine 697 m², u vlasništvu Grada Čakovca u 1/1 dijela. Na čestici je upisano pravo građenja na neodređeno vrijeme.

Predmetna nekretnina prodaje se po početnoj cijeni 46,78 -€/m2, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Napomena:  cijena je iskazana bez PDV-a.

 1. Na predmetnoj čestici upisan je teret  i to pod brojem Z-6915/08, na temelju Ugovora o osnivanju prava građenja na neodređeno vrijeme od 22.10.2008. godine, uknjiženo je pravo građenja na čest.br. 460/1/50/78, upisanoj u z.k.ul.br.7319 k.o. Čakovec, u novom z.k.ul.br.7320 k.o. Čakovec, na neodređeno vrijeme.
 2. Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene zemljišta odnosno 9.781,70 Eura u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove izrade procjembenog elaborata  (procjene vrijednosti nekretnine) i objave javnog natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati visina kupovnine što će biti sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji nekretnine te je dužan platiti i porez na promet nekretnina i druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka  je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrati će se sljedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

Natječaj se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

Kupoprodaja i preuzimanje čestice vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, u zatečenom stanju parcela; parcele se utvrđuju obilaskom i pokazivanjem prema Skici izmjere koja će se predati Kupcu. Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne radnje na parcelama.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke parcela. 

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

 1. Početna cijena zemljišta iznosi 46,78 -€/m2, (slovima: četrdesetišesteuraisedamdesetiosamcenti).
 2. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene odnosno 9.781,70 Eura u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta u ulici Martane 13 u Čakovcu i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 09:00 Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcela nema nedostataka. Sudionikom javne dražbe mogu biti samo osobe koje su pravovremeno uplatile jamčevinu ili njihovi opunomoćenici, uz priloženu punomoć, ovjerenu kod javnog bilježnika.
 3. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti platiti u roku 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
  Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina u nominalnom iznosu bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 4. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta.
 5. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 6. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel: 040/314-924 i soba 209, tel: 040/314-938 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*