medjimurjepress@gmail.com

Zaključci 58. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Murskog Središća

Na 58. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak, Petra Sršan, Milorad Mihanović, Marko Strojko, Rudolf Mesarić, Juraj Zadravec, Lovro Hrženjak, Dragutin Stojko, Ivan Novak) donoseni su  slijedeći 

ZAKLJUČCI

1.Groblje Mursko Središće – izrađeno je idejno rješenje za zid urni koje je kolegij primio na znanje . Do 01. srpnja biti će ishođena građevinska dozvola te će se nakon toga provesti postupak jednostavne nabave kako bi se do Dana mrtvih zid postavio.

2.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za pokretanje postupka rješavanja pravno imovinskih poslova za potrebe proširenja groblja, a voditelj Odsjeka za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za uvrštavanje financijskih sredstava u proračun za 2020. godinu

3.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i direktor tvrtke Murs ekom za uređivanje staza na slobodnom djelu postojećeg groblja u Murskom Središću. Rok za navedeno je 90 dana.

4. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za završetak unutarnje obnove i opremanje društvenog doma u Peklenici s obuhvatom radova i unutrašnjeg uređenja i završetak građevinskih radova na dvorani društvenog doma s potrebnom tehnikom u iznosu do 200.000,00 kuna. Rok za provedbu Pozivnog natječaja je 30 dana.

5. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za završetak adaptacije grobne kuće na groblju Križovec – Peklenica u iznosu do 330.000,00 kuna. Rok za pokretanje postupka je 30 dana.

6. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za postavljanje javne rasvjete u Zavrtnoj ulici u Peklenici s rokom pokretanja od 60 dana.

7.Imenuju se osobe zadužene za proceduru zaduživanja materijalnih dobara, alata, strojeva i uređaja i to: Murs ekom – poslovođa, Grad Mursko Središće – komunalni redar, dječji vrtić „Maslačak“ – ravnatelj, Gradska knjižnica i čitaonica – ravnatelj, Centar za kulturu „Rudar“ – ravnatelj

8.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za slijedeću fazu dogradnje gledališta s pratećim sadržajima u iznosu do 550.000,00 kuna za što je u proračunu Grada Mursko Središće osigurano 300.000,00 kuna, a ostatak od 250.000,00 kuna osigurati će se rebalansom proračuna te se nakon toga s odabranim izvođačem sklapa ugovor s početkom radova: 27.06.2019. uz Dan grada. Rok za pokretanje postupka je 10 dana.

9.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za koordinaciju radova na završetku projekta Ribičkog doma na ŠRC Zalešće.

10. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pomoć DVD-u oko traženja ponuda za energetsku obnovu zgrade, a sve prema Dodatku o postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Ugovor s izvođačem sklapa se nakon potpisa ugovora s Fondom za zaštitu okoliša. Rok za traženje ponuda je 15 dana.

11.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i predsjednik mjesnog odbora Hlapičina za pokretanje postupka jednostavne nabave za slijedeću fazu uređenja društvenog doma Hlapičina u iznosu do 200.000,00 kuna. Obuhvat radova odrediti će se prema pravilima struke. Rok za pokretanje postupka je do 01. srpnja 2019. godine

12.Zadužuju se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i zamjenik predsjednika mjesnog odbora Štrukovec za daljnje opremanje društvenog doma Štrukovec u iznosu do 50.000,00 kuna

13.Zbog potrebe uređivanja kuhinje u društvenom domu Štrukovec zadužuj se zamjenik predsjednika mjesnog odbora Štrukovec i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za osmišljavanje prostora, a voditelj Odsjeka za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za uvrštavanje istog u proračun za 2020. godinu.

14. Zadužuju se predsjednik mjesnog odbora Križovec i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša , stambene i komunalne poslove za osmišljavanje daljnjeg opremanja društvenog doma Križovec te pokretanje postupka jednostavne nabave u iznosu do 100.000,00 kuna. Rok za pokretanje postupka je 60 dana.

15. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za korespodenciju sa službom za granični prijelaz u Ministarstvu financija za dodjelu nekadašnjih špedicijskih prostora za potrebe Crvenog križa te za pribavljanje mišljenja za povrat stare sportske dvorane u vlasništvu Grada Mursko Središće.

16. Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje javne nabave za uređenje ulice Slatine, a posebice zbog potreba novog dječjeg vrtića do procijenjene vrijednosti od 1,6 milijuna kuna + PDV.

17. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Hrvatskim cestama organizira sastanak na temu uređivanja prometnih rješenja horizontalne i vertikalne signalizacije temeljem novoizrađenog prometnog elaborata.

18.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da u roku od 15 dana pokrene postupak jednostavne nabave za odabir tvrtke za postavljanje WIFI točaka u sklopu projekta WIFI4EU, a temeljem dobivenih sredstava putem vaučera.

19. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za završno uređivanje pravno imovinskih poslova u ulici Matije Gupca i Murskoj ulici zbog potreba izdavanja građevinske dozvole i rekonstrukcije ulice, a voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za plan izmiještanja ograda koje su u koridoru buduće ceste. Rok za navedeno je 30 dana.

20. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za provedbu upisa javne ustanove Centra za kulturu „Rudar“ u registar ustanova Trgovačkog suda u Varaždinu te pripremu natječaja za ravnatelja za iduću sjednicu Gradskog vijeća.

21. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za sve aktivnosti oko potrebne procedure proširenja Gospodarske zone Brezje jer su sve čestice u dosadašnjem obuhvatu zone prodane.

22. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da kontaktira vlasnike zemljišta vezano za kupnju parcela namijenjenih za sportski park s atletskom stazom.

23. Zbog pokretanja projekta aglomeracije te zbog mnogobrojnih nejasnoća koje postoje kod građanstva, zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće da organiziraju zbor građana na kojem će prisustvovati predstavnici Međimurskih voda na kojem će se svi tehnički i financijski aspekti razjasniti. Rok za organizaciju zbora građana je 30 dana. Zboru građana mogu prisustvovati građani iz svih naselja sa područja grada, a naročito moraju prisustvovati građani iz Murskog Središća, Peklenice i Hlapičine jer su ta naselja u obuhvatu sadašnje aglomeracije.

24. Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 28.000,00 kuna pobratimljenoj općini Narda u Mađarskoj za adaptaciju dječjeg vrtića iz sredstava za međunarodne pomoći.

25. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za organizaciju kontrole kapitalnih ulaganja od strane udruga koje će provesti Povjerenstvo u roku od 30 dana.

26. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za organizaciju sastanka gradonačelnika i predsjednika mjesnog odbora Sitnice s saborskim zastupnikom manjina Veljkom Kajtazijem u Hrvatskom saboru na temu ulaganja i problema u romskom naselju Sitnice.

27. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da do kraja školske raspiše Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za srednjoškolce s područja grada Mursko Središće .

28. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za angažiranje odvjetničkih usluga za rješavanje imovinsko pravnih poslova za stan na adresi Vladimira Nazora 24, Mursko Središće.

29. Nalaže se komunalnom redarstvu da po svim prijavama građana promtno ureduje sve do završetka postupka, a koji može rezultirati odbacivanjem prijave zbog neutemeljenosti prijave i tada postoji zaključak da je prijava neutemeljena, a u slučaju utemeljenosti prijave postupak se mora provesti do kraja s donesenim mjerama prema počinitelju bilo da je to upozorenje, izrečena kazna, dovođenje u prvobitno stanje ili prijava inspekciji ili prekršajnom sudu.

30. Prihvaća se ponuda tvrtke Elektromont d.o.o. za izradu servisnog ormarića za potrebe raznim manifestacija na bini kod caffe bara Trska u iznosu od 12.131,25 kuna

31. Prihvaća se ponuda tvrtke Elektromont d.o.o. za postavljanje reflektora na dječjim igralištima u Istarskom naselju u iznosu od 4.602,50 kuna.

32. Prihvaća se ponuda tvrtke Elektromont d.o.o. za dodatnu montažu 42 komada svjetiljki na području grada Mursko Središće zbog ustanovljenih manjkavosti na terenu u odnosu na izrađeni projekt u iznosu od 17.375,00 kuna

33. Prihvaća se ponuda tvrtke PZC Varaždin d.d. za iscrtavanje pješačkog prijelaza bijelom bojom i iscrtavanje isprekidane zaustavne linije širine 50cm bijelom bojom u ulici Antuna Mihanovića u Murskom Središću te za iscrtavanje pješačkog prijelaza bijelom bojom, iscrtavanje pune zaustavne linije širine 50cm bijelom bojom, iscrtavanje isprekidane zaustavne linije širine 50cm bijelom bojom i iscrtavanje pune središnje linije širine 12cm bijelom bojom prethodnim obilježavanjem u ulici Augusta Šenoe u Murskom Središću u iznosu od 1.978,06 kuna.

34. Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu poticaja za kupnju ili gradnju stambenog objekta na području grada Mursko Središće.

35. Zadužuje se komunalni redar da žurno ureduje po prijavi podnositelja Hrastić Mladen iz Hlapičine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

DRAŽEN SRPAK

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*