6. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

22. ožujka 2018. godine, s početkom u 18,00 sati

D N E V N I    R E D

1. Procjena rizika od velikih nesreća Grada Preloga – prezentacija. (Franjo Logožar)

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2017.). (materijal u prilogu)

3. Donošenje Statuta Grada Preloga. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. – NASLOVNA STRANA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2017. GODINU

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

 b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA SA 31.12.2017.

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DOMA KULTURE OD 1.1. DO 31.12.2017.

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE MUZEJA CROATA INSULANUS GRADA PRELOGA SA 31.12.2017.

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

9. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini.  (materijal u prilogu)

 b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2017. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2017. godinu. (materijal u prilogu) 

11. Donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog. (materijal u prilogu)

NACRT UGOVORA O PRODAJI UDJELA GRADA PRELOGA U TVRTKI GKP PRE-KOM d.o.o. PRELOG

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. (materijal u prilogu)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ 23.11.2010.

13. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Preloga Regiji Mura – Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (MURA REGION EGTC). (materijal u prilogu)

PRIJEDLOG ZA PIRKLJUČENJE GRADA PRELOGA EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU

14. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u Prelogu, Ulica M. Gupca (kat.čest.br. 8090/345). (materijal u prilogu)

SKICA ZEMLJIŠTA, ULICA MATIJE GUPCA, PRELOG

15. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Grada Preloga. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o razrješenju i imenovanju članova  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog. (materijal u prilogu)

18. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2017. godini. (materijal u prilogu)

IZVJEŠĆE O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O RADU GKP PRE-KOM d.o.o. O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U 2017. GODINI

 PREDSJEDNIK:

 Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

 

O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*