Međimurje Press
Kultura i obrazovanje Općine

OPĆINA PRIBISLAVEC – Natječaj za stipendije!

OPĆINA PRIBISLAVEC raspisuje

                              N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU REDOVNIM STUDENTIMA

  • Iznosi stipendija za akademsku godinu 2021./ su:

Čakovec – 300,00 kn

Varaždin – 400,00 kn

Zagreb –    500,00 kn

Ostali udaljeniji gradovi od Zagreba – 600,00 kn

  • Stipendija Općine Pribislavec dodjeljuje se:

– na vrijeme trajanja redovnog studija dok stipendistu traje status redovnog

studenta i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini.

  • Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Općine Pribislavec koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske,

– čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Pribislavec najmanje   pet (5) godina prije            objave natječaja,

– čiji prosjek ocjena svih predmeta III. i IV. razreda srednje škole uključujući i maturu iznosi najmanje 3,5 (          ako su upisali prvu godinu studija )

– čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 ( ako  upisuje više godine                studija ).

  • Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za dodjelu stipendije Općine Pribislavec:

– zamolba za dodjelu stipendije

– uvjerenje o redovitom upisu u  višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište,

s naznakom smjera ili studijske grupe

– potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su

vidljive ocjene položenih ispita ( za studente druge i viših godina studija )

– preslika svjedodžbe III. i IV. razreda srednje škole i mature ( za studente prve

godine )

– preslika osobne iskaznice

– izjavu stipendiste da ne prima ni jednu drugu stipendiju

– izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva

– potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 ( šest ) mjeseci prije

raspisivanja  natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu

– potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ( ukoliko ih ostvaruju)

– uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva

– potvrdu o mirovini sa zaštitnim dodatkom ( ukoliko je prima netko od članova zajedničkog domaćinstva )

– izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja te za djecu samohranih             majki i očeva.

  • Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se do 04.02.2022. godine na adresu:

Općina Pribislavec, B. Radića 47, Pribislavec s naznakom “Natječaj za stipendije 2021./2022. – NE OTVARATI”.

  • Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan vratiti iznos primljene

stipendije ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti iz  Pravilnika o stipendiranju

učenika i studenata (obavijesti o uvjetima vraćanja stipendije odnosno oslobođenju

od obaveze vraćanja stipendije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec ).

  • S korisnikom stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obavezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.
  • Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.
  • O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku od 8 ( osam ) dana od dana obavljenog izbora.
  • Ostale informacije i uvid u Pravilnik o stipendiranju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, na telefon 040/360-211 i na stranicama Općine Pribislavec www.pribislavec.hr

Općinski načelnik Općine Pribislavec

Matija Ladić

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja