medjimurjepress@gmail.com

Dan broja 112!

Danas, 11. veljače, obilježava se Dan europskog broja 112. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112.

Deklaracijom se pozivaju zemlje članice EU da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan kako bi što više građana Europske unije bilo upoznato s namjenom broja 112.

Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav te se ove godine obilježava 30 godina jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u Europskoj uniji.

Jedinstveni broj 112 zajednički je svim državama članicama Europske unije i služi za besplatno pozivanje hitnih službi, a uveden je kako bi putnici u Europi mogli birati samo jedan broj umjesto da moraju pamtiti različite brojeve žurnih službi za svaku zemlju.

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine, prije šesnaest godina.

Time je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite i neprekidno (365/24/7) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i automatskog poziva iz vozila.

Sustav koordinira hitne službe, zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno – komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

Na državnoj razini djeluje Operativni centar civilne zaštite koji ne zaprima hitne pozive, ali operativno prati i koordinira rad županijskih centara 112 i čija je glavna zadaća djelovanje u slučaju katastrofa, velikih nesreća i drugih značajnijih izvanrednih događaja.

 • Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno – dojavne jedinice hitnih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose

Prema potrebi ŽC 112 aktiviraju i druge operativne snage sustava civilne zaštite.

 • Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali je sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama, neizostavna komponenta sustava civilne zaštite.

 • U Republici Hrvatskoj je moguće zatražiti pomoć, osim na klasični način putem telefona, i putem SMS ili telefaks poruke upućene na broj 112 te e-poziva (e-Call), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav

   • SMS poruke upućene na broj 112 s područja Republike Hrvatske primaju se u Operativnom centru civilne zaštite, koji prema utvrđenoj proceduri putem županijskih centara 112 pokreće aktivnosti radi pružanja pomoći građanima.

   • Ova funkcionalnost uvedena je u uporabu 17. lipnja 2016. godine i namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112 (osobe s posebnim potrebama i osobe u specifičnim situacijama).
 • e-poziv (e-Call) je usluga automatske dojave o prometnoj nesreći prema centru 112. Razvoj usluge e-poziva potican je od strane Europske komisije kao važan doprinos povećanju sigurnosti u cestovnom prometu, ali i javnoj sigurnosti uopće.

Broj 112, koji se treba nazvati u svim hitnim situacijama kada su ugroženi ljudski životi, imovina i okoliš, nudi nekoliko prednosti:

 • Broj 112 građanima i turistima je dostupan 24 sata dnevno, a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskim govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka te se može zatražiti pomoć bilo koje hitne službe

 • pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima

 • štedi se vrijeme jer samo jedan poziv praktički paralelno alarmira nekoliko hitnih službi, odnosno operater nakon dojave alarmira sve hitne službe potrebne u konkretnom slučaju

 • hitne službe rasterećene su od zlonamjernih, nenamjenskih ili višestrukim opetovanih poziva, kada različiti pozivatelji dojavljuju isti hitni slučaj, budući operateri u centrima 112 „filtriraju“ ove vrste poziva

 • Poziv na 112 može se ostvariti i kad je mobitel zaključan

 • Poziv na 112 može se ostvariti i kad nema signala (na mobitelu piše “SAMO HITNI POZIVI”)

 • broj koji poziva 112 uvijek je vidljiv iako se prekrije

 • zlouporaba pozivanja na 112 se sankcionira (privremeno isključenje do raskidanja pretplatničkog odnosa)

Sustav 112 temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma omogućava lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitni prijevoz zrakom ozlijeđenog ili organa za transplantaciju, što je u nekim situacijama od iznimnog značenja.

Hitni slučaj može se dojaviti i na engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom, slovačkom i češkom jeziku, a može se dobiti:

 • hitna medicinska pomoć

 • pomoć vatrogasaca

 • pomoć policije

 • pomoć gorske službe spašavanja

 • pomoć drugih hitnih službi, komunalnih ili inspekcijskih službi te udruga građana koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu i spašavanje života, imovine ili okoliša

U 2020. godini bilo je ukupno 22 204 poziva (60 na dan), i to:

– namjenskih 13 413 (36,7 na dan)

– nenamjenskih 8 447

– zlonamjernih 344

Iskoristivost broja 60 %

Pozivatelji su u 75 % poziva koristili mobilnu, a u 25 % fiksnu telefonsku mrežu.

Pozivi na stranom jeziku: 26

U 2019. godini bilo je ukupno 23 655 poziva (65 na dan), i to:

– namjenskih 8 025 (22 na dan)

– nenamjenskih 15 569

– zlonamjernih 61

Iskoristivost broja 33,9 %

Pozivatelji su u 80 % poziva koristili mobilnu, a u 20 % fiksnu telefonsku mrežu.

Pozivi na stranom jeziku: 15 (73,3% na engleskom jeziku)

U odnosu na 2019. godinu, u 2020. godini došlo je do pada ukupnog broja poziva (za 1452 poziva), iskoristivost broja je porasla (za 26,1%). Ove godine zabilježen je i porast broja zlonamjernih poziva (za 283 poziva).

Zbog prelaska na novi sustav rada SFERA i nove klasifikacije nismo u mogućnosti dati podatke o pozivima po hitnim službama.

OSNOVNI BROJČANI PODACI 2020. 2019.

DOGAĐAJI

9.147

6.243

Složenih

2.902

547

Sigurnosnih

2.245

2.369

Vatrogasnih

167

171

Medicinskih

3.833

3.156

Od 15.03.2020. godine do 31.12.2020. godine zaprimljeno 2489 poziva vezanih uz pojavu koronavirusa.

Najčešća pitanja:

 • propusnice

 • samoizolacija

 • prelazak granice

 • ulaz u RH na graničnim prijelazima

Uz zaprimanje poziva centar 112 preuzeo ulogu komunikacijsko – koordinacijskog centra između stožera općina i gradova, županijskih stožera te Stožera CZ RH (prenošenje odluka i uputa nacionalnog stožera kao i izvješćivanje istog o provođenju mjera od strane stožera JLS).

CENTAR 112

Jedinstveni operativno-komunikacijski centar (Centar 112) zaprima sve pozive vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.

Broj 112 nazovite ako vam je neodgodivo potrebna:


– hitna medicinska pomoć

– pomoć vatrogasaca

– pomoć policije

– pomoć gorske službe spašavanja 

– pomoć drugih hitnih službi i inspekcijskih službi


ili ako uočite:

– požar

– istjecanje opasnih tvari, onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora

– druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili

ugrožavaju imovinu, okoliš i kulturna dobra.


Kada zovete 112, recite (što preciznije i kraće informacije): 

– što se dogodilo

– gdje se dogodilo

– kada se dogodilo

– koliko je unesrećenih

– kakvu pomoć trebate

– tko zove.

Operater koji zaprimi vaš poziv žurno će obavijestiti strukovno i teritorijalno nadležne hitne i inspekcijske službe koje će vam pružiti pomoć ili će poduzeti potrebne zaštitne mjere.

AKTUALNI PODACI za REPUBLIKU HRVATSKU

 • Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2020. na broj 112 zaprimljeno je nešto više od 30.000.000 poziva.

 • Od navedenog broja poziva njih nešto više od 13.800.000 ili 46% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.

 • Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112. Naime, promatrajući razdoblje prvih pet godina (2005. – 2009.) od uvođenja broja 112 u Republici Hrvatskoj vidljivo je kako je u ukupnom broju poziva njih 77% predstavljalo nenamjenske odnosno zlonamjerne pozive, a što je u značajnoj mjeri otežavalo rad sustava 112.

  • Za razliku od navedenog razdoblja, tijekom 2020. broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva u strukturi ukupnog broja poziva na broj 112 pao je ispod 22%.

 • U 2020. godini centri 112 su zaprimili ukupno 1.572.032 poziva od kojih je 1.233.218 bilo namjenskih.

 • U 2020. godini zabilježeno je 544.291 događaja od kojih je 277.390 bilo medicinskih, 115.918 sigurnosnih, 93.962 složenih i 22.021 vatrogasnih.

UTJECAJ POTRESA I COVID-19

 • Prikazane brojke poziva i događaja zabilježenih u sustavu 112 tijekom 2020. godine, u odnosu na protekle godine, jasno pokazuju da su izvanredne situacije uzrokovane potresima i pandemijom COVID-19 značajno utjecale na veliko povećanje aktivnosti u sustavu civilne zaštite i hitnih službi. Broj složenih događaja, koji su zabilježeni u sustavu 112 i koji se odnose na postupanja operativnih snaga civilne zaštite, bio je 3,7 puta veći nego u 2019. godini. Broj dojavljenih medicinskih događaja je narastao za 13 %, dok je broj sigurnosnih događaja (postupanja policije) porastao za 2.5 %, a vatrogasnih za 1,3 %. Pri tome je potrebno imati na umu da su hitne službe (policija, vatrogasci i HMS) primali pozive i direktno na svoje brojeve 192, 193 i 194.

 • Radi ublažavanja pritiska na broj 112 zbog COVID-19 na inicijativu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uveden je broj 113, kao besplatni broj za sve informacije povezane s koronavirusom. Broj 113 je aktiviran 18. ožujka 2020. godine. Dana 29. svibnja 2020. godine je zbog smirivanja stanja s COVID-19 stavljen u mirovanje. U navedenom razdoblju građani uputili 556.279 poziva. Broj 113 je ponovno aktiviran 1. rujna 2020. godine, kada je broj zaraženih koronavirusom ponovno počeo značajno rasti. Od tada pa do kraja 2020. godine građani su na broj 113 uputili 134.768 poziva.

2021-Brošura-web 2021

Ladislav Söke, mag.ing.el.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*