U četvrtak Odluka u dodjeli Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, SUTRA U ČETVRTAK, 29.3. POTVRĐUJE NOMINIRANE ZA NAGRADU “ZRINSKI”

GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
– predlagatelj: Damir Dominic
DJELATNOST: ZAŠTITA OKOLIŠA
Iz obrazloženja:
GKP PRE – KOM d.o.o. osnovan je 2002. godine sa ciljem gospodarenja otpadom odnosno zaštite okoliša prvenstveno na podrucju Medimurske županije. Vlasnici poduzeca su: Grad Prelog i Opcine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Gorican, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec i Domašinec. GKP PRE – KOM d.o.o. zapošljava cca. 80
zaposlenika od kojih više od polovice radi na poslovima gospodarenja otpadom. Sustavnim ulaganjem u zaposlenike, gradevine i strojeve PRE -KOM je izrastao u vodecu tvrtku u gospodarenju otpadom na podrucju Republike Hrvatske, te je 2015. godine postao vodeci hrvatski lider u gospodarenju otpadom, a to je zadržao i danas.
U prethodnom razdoblju izgradene su sve potrebe gradevine za gospodarenje
otpadom za podrucje Županije: reciklažno dvorište, natkriveno i otvoreno skladište za korisni otpad, garaže za komunalna vozila, sortirnica korisnog otpada, plato za obradu glomaznog otpada, centar za ponovnu uporabu i kompostana. U navedene gradevine i strojeve uloženo je cca. 20 milijuna kuna, a od toga je u suradnji sa vlasnicima povučeno bespovratno oko 8 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša, dok su ostalo bila sredstva PREKOM- a. Cijeli sustav gospodarenja otpadom izgraden je na sakupljanju svega otpada na kucnom pragu cime se dobiva kvaliteta odvojeno sakupljenog otpada. Sam sustav gospodarenja otpadom temelji se na zajedništvu više JLS i trenutno pokriva oko 37,5 % Medimurske županije, a u 2018. godini ocekuje se prikljucenje Opcine Podturen i pokrivanje oko 42 % teritorija Medimurske županije. Kvalitetu sustava prepoznalo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te ja za 2016. godinu dodijelilo JLS vlasnicima PRE-KOM – a nagradu za izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na ovom podrucju. Otvaranjem prvog centra za ponovnu uporabu u RH u 2017. godini, PRE-KOM je prvi zaokružio hijerarhiju gospodarenja otpadom.
U posljednje tri godine PRE-KOM d.o.o. ostvaruje ponajbolje rezultate u odvojenom sakupljanju otpada, odnosno u obradi korisnog otpada na podrucju cijele Republike Hrvatske. Prema posljednje objavljenim rezultatima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2016. godini od prvih 3 mjesta u odvojeno sakupljanje otpada u Republici Hrvatskoj PRE-KOM
d.o.o. drži prva dva sa rezultatima boljim od 58% odvojeno sakupljenog otpada. Rezultati za 2017. godinu u odvojenom skupljanju otpada porasli su za dodatnih 2,79% . Ovakvi rezultati ostvareni su sustavnim radom PRE-KOM-a d.o.o. i njegovih vlasnika sa korisnicima javnih usluga, te se može reci da sam sustav gospodarenja otpadom leži na navedena tri stupa (PRE – KOM, JLS i korisnici usluga). Izuzetno puno se ulaže u informiranje korisnika i to lecima, web i facebook stranicom PRE-KOM-a, a mlade kategorije korisnika
sustavno se educiraju kroz vrtice i škole, radionicama i eko kvizom u sklopu projekta „Ne dvoji nego smece odvoji“ koji traje vec 11 godina. U protekle tri godine PRE-KOM je posjetilo više od stotinjak JLS i komunalnih poduzeca iz RH i susjednih zemalja cime je PRE-KOM promovirao i tvrtke iz ovog kraja.

UDRUGA „ZORA“ Čakovec
– predlagatelj: Društvo socijalnih radnika Međimurja
DJELATNOST: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Iz obrazloženja:
Udruga „Zora“ je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva predana
promociji ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve, razvoju zajednice i poboljšavanju položaja socijalno isključenih skupina. Kroz aktivnu ulogu u zajednici potiču pozitivne društvene promjene koristeći zajedničke vrijednosti kao što su timski rad, profesionalnost i jednake mogućnosti.
Udruga djeluje od 2003. godine i u 2018. godini obilježava 15 godina aktivnog i uspješnog rada u lokalnoj zajednici.
Ciljevi i svrha osnivanja Udruge su:

– zaštita ljudskih prava i sloboda, suzbijanje diskriminacije, promicanje ravnopravnosti spolova
– prevencija nasilja, razvijanje nenasilnih metoda i promicanje društvene solidarnosti
– podizanje svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, spolno
reproduktivnom zdravlju te problemima društveno isključenih i marginaliziranih skupina
– potpora razvoju civilnog društva i lokalne zajednice, volonterstvu i aktivnom
djelovanju mladih/aktivnom građanstvu
– promicanje cijeloživotnog učenja i ne-institucionalnog obrazovanja, posebice odgoja i obrazovanja za zaštitu i promicanje ljudskih prava
– podrška socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama
– humanitarno djelovanje
Zora uspješno djeluje 15 godina na području zaštite i promocije ljudskih prava, razvoju civilnog društva i zajednice. Uz redovne programe i aktivnosti uspješno su proveli i 41 projekt u sklopu programa:
1) Edukacijski centar
2) Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama
3) Suzbijanje obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja .
Neki od provedenih projekata su: „Ja biram“, „Moj izbor je prevencija“, „Mladi edukatori u akciji“, „Uključi me“, „Inicijativa mladoh Dobro biram volontiram“, „Nasilne veze su bezveze“, „Osobe. Žene. Prijateljice.“, „Ispeglajmo neravnopravnost“, „Mark my day“, „Mladi za ljudska prava“, „Glazbena radionica“, „Istakni se, osvoji posao“, „Moje mjesto u
zajednici“, „Aktivno sudjelovanje mladih za bolju lokalnu zajednicu“, „Klupice prijateljstva“, „Aktivni mladi protiv nasilja“ i dr.
Proveli su i javnu evaulaciju 10 – godišnjeg rada u lokalnoj zajednici koja je pokazala visoku percepciju doprinosa udruge Zora lokalnoj zajednici, korisnicima te demokratizaciji općenito. Ono u čemu se udruga Zora ističe posljednjih 15 godina, pa tako i u 2017. godini, je edukacija, odnosno obrazovanje mladih, nezaposlenih, pripadnika romskih manjinskih skupina, žrtava obiteljskog nasilja kao i udruga kako bi i one unaprijedile svoj rad. Edukativne projekte za mlade i održive programe vršnjačke edukacije udruga provodi više od 10 godine, od 2007. godine, kada je u suradnji sa svim školama iz Međimurske županije educirala prvu generaciju vršnjačkih edukatora za rad na ljudskim pravima, prevenciji nasilja, volontiranju, nenasilnom rješavanju sukoba, toleranciji i aktivnom građanstvu. Zorine edukacijske aktivnosti prošlo je na tisuće mladih. U tom vremenu stvarali su i besplatne edukacijske alate: za rad s mladima Zora je izdala i priručnik „Moj izbor je prevencija“, DVD „Virtualna škola prevencije“ te edukativne filmove „16 glava za ljudska prava“ (koji se mjesec dana prikazivao u dječjem programu RTL Kockica, kao i na Filmskim  festivalima), „Ti i ja – educirajmo se zajedno“, „Uključi me“ te nekoliko edukativnih video reklama. Svi ovi materijali besplatno su distribuirani udrugama i svim srednjim školama u Republici Hrvatskoj kako bi ih iskoristili kao edukacijske alate u sklopu školskog kurikuluma. U 2017. godini otišli su korak dalje te su osim mladih educirali i zainteresirane udruge mladih u Međimurskoj županiji, što predstavlja značajnu multiplikaciju znanja i vještina na njihove članove u seoskim sredinama i povećava održivost udruga mladih. U projektu „Aktivno sudjelovanje mladih za bolju lokalnu zajednicu“ projektne aktivnosti su imale za cilj jačanje kapaciteta, vidljivosti, utjecaja i umrežavanja mladih i udruga/inicijativa mladih i za mlade u lokalnoj zajednici, a organizirali si kvalitetne programe za uključivanje mladih u različite dijelove društvenog života i rješavanje pojedinih društvenih problema. Predstavnike udruga mladih i srednjih škola educirali su u edukacijsko – mentorskom programu „Od ideje do akcije“. Educirani i osposobljeni za samostalnu provedbu aktivnosti mladi su krenuli provoditi aktivnosti na temu aktivizma u lokalnoj zajednici, volonterskih akcija i uključivanja volontera, organiziranje kampanja i akcija, povezivanja i jačanja vidljivosti u lokalnoj zajednici te poticanje uključivanje mladih. U projektnim aktivnostima sudjelovalo je 57 volontera/ki koji su ostvarili 822 volonterska sata, a kroz javnu kampanju za poticanje aktivnog uključivanja mladih proveli su 15 javnih i volonterskih akcija. Mladi su u sklopu projekta sudjelovali i na edukaciji izrade radijskih emisija nakon kojih su izradili i emitirali 4 radijske emisije. Krajem 2017. godine počeo je projekt „Aktivni mladi protiv nasilja“ kojim se educira nova generacija vršnjačkih edukatora iz 5 srednjih škola u Čakovcu, kako bi se oni aktivno bavili gorućom problematikom vršnjačkog nasilja u svojim školama i sa svojim vršnjacima. Teme o kojima je u 2017. godini već provedena edukacija za mlade su vršnjačko nasilje, govor mržnje, cyberbullying i prevencija istog.
Akademik Dragutin Feletar iz Donje Dubrave
– predlagatelj: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu
DJELATNOST: KULTURA
Iz obrazloženja:
Akademik Dragutin Feletar danas je najistaknutiji hrvatski geograf, istraživač povijesti sjeverozapadne Hrvatske (prvenstveno Međimurja), te demograf i pisac. Uz to je afirmirani društveni djelatnik te nakladnik koji je uredio i izdao više od 300 naslova, te je izdavač uvaženih stručnih i znanstvenih časopisa.
Dragutin Feletar je osnovnu školu polazio u Donjoj Dubravi i Kotoribi, gimnaziju u Varaždinu, a studij geografije završio je na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je ujedno i magistrirao i doktorirao. Još kao gimnazijalac osnovao je izviđačke odrede u Donjoj Dubravi, Donjem Vidovcu i Kotoribi. Od tada je počeo surađivati u čakovečkom tjedniku Međimurje. Nakon jednogodišnjeg rada u Osnovnoj školi u Donjoj
Dubravi, 1966. zaposlio se u redakciji lista Međimurje. Uz tisuće članaka, 1968. godine bio je među osnivačima Radio – Čakovca, te 1969. i Hrvatskog kajkavskog kalendara. Tada je bio među osnivačima Kulturno-prosvjetnog društva Zrinski u Čakovcu koje je pokrenulo živu nakladničku djelatnost, pogotovo afirmirajući kajkavsku književnost (tiskano je 9 knjiga).
Nakon 1972. zapošljava se u industriji Podravka. Nakon obrane doktorata od početka 1983. radi najprije kao asistent na Geografskom odsjeku zagrebačkog PMF-a, a potom kao docent. Za redovitog sveučilišnog profesora izabran je 1992., a 1999. u redovitog profesora u trajnom zvanju. Uz veći broj kolegija predavao je i na doktorskom studiju, te bio gost predavač u više europskih zemalja. Na PMF-u je obavljao dužnost predstojnika Geografskog
zavoda, pročelnika Geografskog odsjeka, te prodekana i dekana (2002. do 2006.). Obavljao je i dužnost urednika vodećih hrvatskih geografskih znanstvenih časopisa. Dosad je sudjelovao na 186 znanstvenih skupova, pretežno međunarodnog karaktera. U domaćoj i stranoj periodici objavio 122 znanstvena i 102 stručna rada. Autor je 72 znanstvene i stručne knjige, te 22 udžbenika iz geografije za osnovne, srednje škole i fakultete, te 5 knjiga iz književnosti. U zemlji i inozemstvu obnašao je brojne funkcije (predsjednika,
urednika, člana uredništva) strukovnih organizacija i znanstvenih časopisa. Za svoj rad primio je brojna priznanja i nagrade – valja istaknuti Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (2002.), nagradu za životno djelo Koprivničko-križevačke županije (2002.), nagradu Josip Juraj Strossmayer HAZU (2002.), godišnju državnu nagradu za znanost Hrvatskog sabora (2004.), nagradu za životno djelo Grada Koprivnice (2005.), nagradu Vjekoslav Klaić (2016.) u Budimpešti je proglašen europskim vitezom kulture (2011. ) itd. Od 1968., kada mu je izašla iz tiska knjiga „Iz povijesti Međimurja“, pa sve do danas, Feletar je uvelike vezan za istraživanje povijesti, geografije, kulture i demografije Međimurja. Već 1970. godine napisao je (sam ili u suradnju) nekoliko zapaženih knjiga „Zapisi i sjećanja“, „Navik on živi ko zgine pošteno“, „Stari gradovi, dvorci i crkve sjeverozapadne Hrvatske“,
„Štrajkovi u Međimurju između dva svjetska rata“ i druge… Osobito su značajne njegove knjige iz gospodarske povijesti u Međimurju, poput monografija MTČ-a, Čakovca, Hrasta, TIZ, Zrinski, Jedinstva i drugih. Godine 1977. napisao je i knjigu o djelovanju Ogranka seljačke sloge u Prelogu, s prvim pregledom povijesti tog mjesta. Feletarov rad na istraživanju
povijesno – geografskih značajki Međimurja osobito je intezivan nakon osamostaljenja Hrvatske. Do danas je napisao i uredio desetak vrlo značajnih knjiga koje za Međimurje imaju kapitalnu vrijednost, ističemo: Novi Zrin – Zrinska utvrda na Muri (2001.), Prelog – izbabrane teme (1996.), 100 godina nogometa u Prelogu (2013.), Monografija općine Donja Dubrava (2007. i 2014.), velika monografija grada Preloga (2016.), Stoljeće i pol kulturno-glazbenog života Donje Dubrave (2015) i druge… Za Međimurje je osobito značajna knjiga fra Josipa  Bedekovića „Knjiga o sv. Jeronimu, Iliriku u Međimurju“, koju je 2017. godine uredio i napisao studiju o Josipu Bedekoviću upravo Dragutin Feletar.
Vrlo je aktivan i u društvenom životu Međimurja. Tako je 1998. osnovao Zmajski stol u Čakovcu Družbe Braća Hrvatskog Zmaja, te je bio njegov pročelnik sve do 2006., kada je izabran za Velikoga meštra Družbe u Zagrebu (koju dužnost je obavljao do 2011. godine). Bio je u prvom upravnom odboru Zrinske garde Čakovec, a aktivan je i u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Čakovcu. Kruna Feletarova znanstvenog rada i društvenog angažmana svakako je njegov izbor za člana i suradnika (2006.), a potom i za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti (2016.). Tako je izabran za 6. akademika u Povijesti Međimurja.

mr.sc. Zvonko Golub iz Čakovca
– predlagatelj: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije
DJELATNOST: ZNANOST I OBRAZOVANJE
Iz obrazloženja:
Mr.sc. Zvonko Golub rođen je 1934. godine. Od 1952. godine radio je kao nastavnik i direktor u osnovnim školama: Donji Mihaljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba te u Školi učenika u privredi Donja Dubrava. Osim pedagoškog rada aktivno je sudjelovao u kreiranju i realizaciji društvenoga, a djelomično i privrednog razvoja u navedenim sredinama. Zalagao se za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta u institucijama predškolskog
obrazovanja te je inicirao koncepciju otvaranja predškolskih odjeljenja uz osnovne škole što je prihvaćeno u gotovo svim osnovnim školama Međimurja, a dobro je primljeno i u nekim drugiim područjima Hrvatske. Od 1965. do 1969. godine bio je zastupnik u Saboru SR Hrvatske. U tom razdoblju
provodila se politika ukidanja manjih pedagoških akademija u Hrvatskoj, a među njima i PA Čakovec. Dao je veliki doprinos nastojanju da PA Čakovec ne bude ukinuta, čime je omogućeno da kasnije preraste u Visoku učiteljsku školu, današnji Učiteljski fakultet. Sredinom 1971. godine izabran je za profesionalnog potpredsjednika Skupštine općine Čakovec, a od 1974. godine obavljao je dužnost potpredsjenika Izvršnog vijeća Skupštine općine Čakovec zaduženog za društvene djelatnosti, te predsjednika Izvršnog vijeća. U tom
razdoblju, između ostaloga, bio je angažiran na izradi i realizaciji financijskih konstrukcija za izgradnju objekata predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite u Međimurju. Nadalje, u tom razdoblju izgrađene su: Sportska dvorana Ekonomske škole i Gimnazije Čakovec, škola i đački dom Građevinskog obrazovnog centra
Čakovec, škola i radionice COKUP-a (danas Tehničke škole Čakovec), gradska školska sportska dvorana kod Graditeljske škole u Čakovcu, objekt Doma hrvatske vojske, Centar za kulturu, zgrada bolnice (otvorena 1973. godine), Dom za starije i nemoćne u Čakovcu i dr. Od 1982. do 1984. radio je na poslovima predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine zajednice općine Varaždin te se zalagao za što ravnomjerniji razvoj općina koje su se našle u
zajednici ( Varaždin, Čakovec, Ivanec, Novi Marof i Ludbreg).
Od 1984. do dolaska u mirovinu radio je na poslovima direktora RO TIZ Zrinski Čakovec. U njegovom mandatu Zrinski je postao značajan izvoznik knjiga na tržište Europe i SAD-a. Danas je predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije. Godine 2011. dodijeljena mu je Povelja Međimurske županije za veliki doprinos i ostvarene rezultate na planu razvoja društvenih djelatnosti, posebice unapređenju obrazovanja i školstva u Međimurskoj županiji, kao i na planu privrednog razvoja mjesta u kojima je radio i živio. Redom Hrvatskog pletera, za osobit doprinos antifaštističkim temeljima Republike Hrvatske, prigodom 73. obljetnice ustanka naroda Hrvatske i 69. obljetnice pobjede nad fašizmom, odlikovan je 2014. godine.

Ivica Jurgec iz Strahoninca
– predlagatelj: List Međimurje
DJELATNOST: KULTURA
Iz obrazloženja:
Ivica Jurgec rođen je 1955. u Nedelišću. U najranijoj mladosti počeo se baviti
novinarstvom, a prvi tekstovi su mu objavljeni u listu Građevnog kombinata „Međimurje“, a potom i u općinskom listu Međimurje. Već sa 19. godina zapošljava se u listu Međimurje, gdje prolazi sve faze od fotoreportera, grafičkog urednika i novinara, a glavni urednik bio je više od 20 godina, sve do umirovljenja. Pod njegovim vodstvom „Međimurje“ je postalo načitaniji, najprodavaniji i najugledniji lokalni list u Hrvatskoj s nakladom većom od 22 tisuće primjeraka tjedno, što nisu mogli dostići ni veliki državni tjednici. Kao novinar, a onda i urednik u uređivačkom politikom prednjačio je u širenju demokracije i višestranačja u tek nastaloj samostalnoj Republici Hrvatskoj.
„Međimurje“ tako stječe zavidan profesionalni ugled, nedostižan u novinarstvu Hrvatske. Izuzetan je i doprinos u popularizaciji Međimurja kao regije, zatim međimurskog gospodarstva, poljoprivrede, posebno vinogradarstva te tehničke kulture, za što je višestruko nagrađivan lokalnim, ali i najvišim državnim nagradama. Za 40 godišnji rad u novinarstvu nagrađen je iPlaketom župana Međimurske županije. Nemjerljiv je i doprinos u sferi osposobljavanja generacija mladih novinara koji su sada okosnica lista „Međimurje“, ali i ostalih medija u županiji, a neki i ugledni komentatori
nacionalnih i tiskanih medija. Na praznik rada 1. svibnja 2016. godine otišao je u mirovinu. Karijeru je završio kao glavni urednik najtiražnijeg lokalnog tjednika u Hrvatskoj.

(mp)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*