Međimurje Press
Grad Čakovec

Najava 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca 25. svibnja 2022.!

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca

Za sjednicu Darko Zver, mag. cin., v.r. predložio je sljedeći

D N E V N I  R E D
1. Verifikacija mandata vijećnika
2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
5. Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
6. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.
8. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
9. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. – 2027.

NOVOST

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća pročelnici Upravnog odjela za upravu. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja