Međimurje Press
Općina Nedelišće

JAVNI POZIV UGOSTITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Općina Nedelišće u sklopu obilježavanja Dana Općine organizator je koncerta grupa Dobre vibracije i Leteći odred te zajedničkog praćenja utakmice Europskog prvenstva u nogometu između Hrvatske i Španjolske, a koje će se održati 15. lipnja 2024. godine u Nedelišću, na prostoru kod MESAP-a, J. Marčeca 27.

U okviru navedenih događaja treba biti prisutna ugostiteljska ponuda pića i hrane, stoga Općina Nedelišće upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dan održavanja koncerta i praćenja nogometne utakmice, 15. lipnja 2024. godine, od 17,00 do 02,00 sati, na k.č. 3/2, k.o. Nedelišće (prostor kraj MESAP-a,  J. Marčeca 27).

Organizator manifestacije osigurava lokaciju za izvođenje ugostiteljske djelatnosti te priključna mjesta električne energije i vode, a odabrani ponuditelj je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Odabrani ponuditelj osigurava pokretnu ugostiteljsku opremu i šankove za lokaciju te pivske setove za 300 sjedećih mjesta za konzumaciju hrane i pića.

Odabrani ponuditelj osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima. Odabrani ponuditelj dužan je voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada, osigurati potrebnu sanitarnu suglasnost te demontirati opremu i očistiti prostor po završetku manifestacije.

Pisana ponuda mora sadržavati slijedeće:

  1. Ime i prezime i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima,
  2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar,
  3. Ponuđenu cijenu,
  4. Dokumente koji potvrđuju sposobnost i iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i dr.),
  5. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

  1. Ponuđeni iznos zakupnine.
  2. Dosadašnje dokazivo iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama,
  3. Ponuđena dodatna vrijednost (ostala oprema, zabavni program, posebna ponuda i sl.).

U ponudi pića moraju biti: vina, gazirana i negazirana bezalkoholna pića, pivo, voda, ostala pića po popularnim cijenama.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Općini Nedelišće.

Početna cijena za lokaciju je 3.000,00 eura.

U slučaju da na Javni poziv stignu dvije ili više ponuda s jednakim uvjetima, odabrat će se onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

Organizator će sklopiti ugovor s ponuditeljem najpovoljnije ponude.

Rok za podnošenje pisane ponude je 24.05.2024. godine do 13,30 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA NEDELIŠĆE
M. Tita 1, Nedelišće
40305 Nedelišće

s naznakom JAVNI POZIV „DANI OPĆINE“ – NE OTVARATI.

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude te ponude koje nisu dostavljene na način propisan Javnim pozivom.

O rezultatima Javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni na dostavljene kontakte iz obrasca ponude isključivo e-poštom.

Općina Nedelišće zadržava pravo poništiti Javni poziv odnosno ne odabrati niti jednu ponudu bez odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obrazloženja odluke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem na e-adresi: nedelisce@nedelisce.hr. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Novak

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja