Međimurje Press
Grad Čakovec

3. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca!

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice 13. listopada 2021.

Za stručni kolegij predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021.
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021.
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021.
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021.
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke i izradi Urbanističkog plana uređenja „Globetka – istok“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
 6. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za predlaganje članova Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o sklapanju Aneksa I. Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Programa potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19 Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 12. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o realizaciji kapitalnih investicija koje su u tijeku
 2. Izvješće o izvršenju Javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020

 

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja