Međimurje Press
Općine

Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Selnica!

Predmet natječaja su sljedeće nekretnine u vlasništvu Općine Selnica:

  • zk.č.br. 6269/1 upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu u zemljišnoknjižni odjel Čakovec u zk.ul.br. 4954 k.o. 303496 SELNICA, u naravi BUKOVČAK sveukupne površine 2629 m2, od čega ŠUMA površine 2629 m2, koja zk.č.br. u katastarskom operatu odgovara k.č.br. 6269/1 u naravi BUKOVČAK sveukupne površine 2629 m2, ŠUMA površine 2629 m2, upisanoj u P.L. 9572 k.o. SELNICA (1)
  • zk.č.br. 6268/2 upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu u zemljišnoknjižni odjel Čakovec u zk.ul.br. 13010 k.o. 303496 SELNICA, u naravi BUKOVČAK sveukupne površine 245 m2, od čega ŠUMA površine 2629 m2, koja zk.č.br. u katastarskom operatu odgovara k.č.br. 6268/2 u naravi BUKOVČAK sveukupne površine 245 m2, od čega ŠUMA površine 245 m2, upisanoj u P.L. 13014 k.o. SELNICA (2) (u daljnjem tekstu: nekretnina)

Početna cijena za prodaju predmetnih nekretnina iznosi ukupno 507.400,00 kuna. Nekretnina se prodaje isključivo skupno, po sistemu „viđeno-kupljeno“ te se neće priznati naknadni prigovori na pravne ili materijalne nedostatke nekretnine iz članka 1. ove Odluke. Nekretnina iz st. 1. ovog članka prodaje se strogo namjenski u svrhu izgradnje zgrade stambeno društvene namjene s poslovnim sadržajima sukladno opisu i uvjetima javnog poziva od 01.09.2021. godine objavljenog na službenim web stranicama Općine Selnica.

  1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Način i uvjeti prodaje detaljno su definirani Odlukom o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Selnica i objavi javnog natječaja („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 14/22), a koja je objavljena na stranici Općine Selnica, www.selnica.hr. 

  • PONUDA I DOSTAVA PONUDE

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja nekretnine zk.č.br. 6269/1 i zk.č.br 6268/2 k.o. SELNICA – ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno s povratnicom ili se predaju neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica (Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica) zaključno s danom 28.09.2022. godine.

Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i obavezno sadrži:

– ime, prezime, adresu, OIB i potpis fizičke osobe, odnosno za pravne osobe i trgovce službeni izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj upisan ne stariji od 30 dana, tvrtku i naziv, sjedište, MBS i OIB, te puno ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje sa potpisom i pečatom

– broj računa radi eventualnog povrata jamčevine i e-mail adresu

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu (iznos ponuđene cijene u kunama (HRK) napisan brojkama iskazan na dvije decimale)

– dokaz o uplaćenoj jamčevini

– izjavu ponuditelja o prihavaćaju uvjeta ovog javnog natječaja i javnog poziva od 01.09.2021. godine

– izjavu ponuditelja da je proučio i razumio uvjete ovog javnog natječaja i javnog poziva od 01.09.2021. godine

Nepotpune ponude kao i ponude s ponuđenom kupoprodajnom cijenom ispod utvrđene početne cijene smatrat će se nevažećim te će se odbaciti bez razmatranja.

Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u visini od 10% (deset posto) iznosa početne kupoprodajne cijene. Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Općine Selnica IBAN: HR88 2390 0011 8385 0000 9 (HPB), model 68, poziv na broj 9016-OIB ponuditelja, a dokaz o uplaćenoj jamčevini se prilaže ponudi.

  1. OTVARANJE PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Povjerenstvo za provedbu natječaja može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Ako nakon otvaranja ponuda najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, on gubi pravo na povrat jamčevine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu.

U slučaju da za Predmetnu nekretninu dva ili više ponuditelja ponude jednaku kupoprodajnu cijenu, natječaj za prodaju se poništava i ponavlja.

Ostale odredbe o otvaranju ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji utvrđene su Odlukom o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Selnica i objavi javnog natječaja („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 14/22), a koja je objavljena na stranici Općine Selnica, www.selnica.hr.


Selnica, 20. rujna 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK: Ervin Vičević, v.r.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja