Međimurje Press
Najave

NAJAVA: Skupština MEĐIMURJE-PLINA d.o.o. Čakovec 29. lipnja!

Uprava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. donijela je dana 11.06.2021. godine

O D L U K U

o sazivanju Skupštine Društva

Saziva se Skupština MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec koja će se održati dana     29.06.2021. godine (utorak) u restoranu KRISTAL, Čakovec, Cvjetna ulica 3, s početkom u 12,00 sati.

 

 

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED 

  1. Otvaranje Skupštine i izvješće Verifikacijske komisije
  2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora Društva
  6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i o svom radu
  7. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Društva
  8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva
  10. Donošenje ocjene o mogućnosti prodaje poslovnog udjela Općine Selnica

Uprava Društva:

Nenad Hranilović, mag. oec.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja