Međimurje Press
Komentari

Odgovor načelniku Općine Selnica na objavu o postavljanje odašiljača T-coma

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REAGIRAO NA OBJAVU NAČELNIKA OPĆINE SELNICA ERVINA VIČEVIĆA

(1) Načelnik Općine Selnica u nekoliko je navrata upoznat s činjenicom da Zavod odnosno Prostorni plan županije nije prepreka da se postave antenski stupovi na području Općine Selnica.

Naime, Vlada RH je donijela Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme (u daljnjem tekstu Uredba) koja sadrži mjerila za izradu te uvjete i način planiranja elektronske komunikacijske infrastrukture i uvrštavanje istih u dokumente prostornog uređenja.

Planiranje položaja elektroničke komunikacijske infrastrukture utvrđuje se na temelju podloge koju čini Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture, a on obuhvaća usklađene planove svih operatera pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

Na području Općine Selnica ne postoji elektroničko telekomunikacijska zona jer ju operateri pokretnih komunikacija u RH nisu planirali u Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture. Naknadno planiranje elektroničko telekomunikacijskih zona u kojima je moguće postaviti antenske stupove povlači za sobom i promjenu Uredbe na što je upozoren načelnik Općine kao i operator pokretnih komunikacija. Tek nakon izmjene Uredbe Zavod može nove zone planirati i u prostorno planskim dokumentima te je iz tog razloga i Skupština Međimurske županije donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije kako bi se ukoliko se promijeni Uredba te zone planirale u Prostornom planu Županije.

Kako načelnik Općine Selnica nije vjerovao objašnjenu Zavoda uputio je amandman na II. ID PPMŽ te je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na predloženi amandman vijećnika Ervina Vičevića dalo slijedeći odgovor: „Kako u zahtjevima za izradu prostornog plana koji su dostavljeni od nadležnog javnopravnog tijela nema sada predloženih lokacija za 5 novih EKI zona i kako iste još nisu uvrštene u Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture koji obuhvaća usklađene planove svih operatera pokretnih komunikacia u RH odnosno nije proveden postupak određivanja sukladno Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, isto se prvo mora odrediti da bi bilo mjerodavan podatak za prostorni plan i da bi se kroz postupak prostornog planiranja provelo u zakonom propisanoj proceduri izmjena i dopuna plana.“

(2) Procedura izrade prostornih planova propisana je Zakonom o prostornom uređenju i sukladno njima se i provodi. U nastavku dajem slijed postupaka koji je pripremio nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije:

EVIDENCIJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

3. listopada 2019. godine

Skupština Međimurske županije na 14. Sjednici održanoj 3. listopada 2019. godine donijela Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije, KLASA: 350-01/19-03/12, URBROJ: 2109/1-02-19-2.

Razlog izrade je planiranje izdvojenog dijela građevinskog područja izvan naselja u inundacijskom području rijeke Drave za kamp, kamp odmorište i turističko naselje.

29. studeni 2019. godina

Sukladno odredbi članka 90. ZPU-a, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, dopisom, KLASA: 350-01/19-01/91, URBROJ: 2109/1-09/1-19-01 od 29. studenoga 2019. godine, dostavio je javnopravnim tijelima Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a, s pozivom da u roku od trideset dana nositelju izrade dostave svoje zahtjeve (prijedloge, podatke, planske smjernice, propisane dokumente i druge akte s kojima javnopravna tijela prema posebnom propisu sudjeluju u izradi prostornog plana ili koji se prema tim propisima koriste u postupku izrade plana) za izradu III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a, koji nisu sadržani u informacijskom sustavu, a koji su od utjecaja na predmetnu izmjenu i dopunu.

27. siječnja 2020. godine

Održan radni sastanak u Međimurskoj županiji na kojem su bili prisutni predstavnici HEP Proizvodnje Proizvodno područje HE Sjever Varaždin, Hrvatskih voda, VGI Varaždin, župan Međimurske županije, gradonačelnik Grada Preloga, načelnik Općine Nedelišće, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje MŽ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša MŽ i voditeljica Ispostave u Prelogu, na kojem sastanku se po provedenoj stručnoj raspravi donio zaključak da se javnopravna tijela HEP Proizvodnja Proizvodno područje HE Sjever Varaždin i Hrvatske vode, VGI Varaždin, detaljnije očituju u svezi mogućnosti planiranja izdvojenog dijela građevinskog područja izvan naselja u inundacijskom području rijeke Drave za kamp, kamp odmorište i turističko naselje.

5. veljače 2020. godine

Temeljem održanog sastanka Upravni odjel je dopisom, KLASA: 350-01/19-01/91, URBROJ: 2109/1-09/1-20-20 od 5. veljače 2020. godine zatražio od HEP Proizvodnja Proizvodno područje HE Sjever Varaždin i Hrvatskih voda, VGI Varaždin, detaljnije očitovanje u svezi mogućnosti planiranja izdvojenog dijela građevinskog područja izvan naselja u inundacijskom području rijeke Drave za kamp, kamp odmorište i turističko naselje.

Rok za dostavu očitovanja bio je petnaest dana od dana zaprimanja dopisa. HEP Proizvodnja Proizvodno područje HE Sjever Varaždin dostavio svoje ponovno očitovanje dok Hrvatske vode, VGI Varaždin nisu dostavile svoje ponovno očitovanje.

14. veljače 2020. godine

Zaprimljene zahtjeve javnopravnih tijela Upravni odjel dostavio Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije na daljnje rješavanje kao stručnom izrađivaču III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a i to dopisom, KLASA: 350-01/19-01/91, URBROJ: 2109/1-09/1-20-21 od 4. veljače 2020. godine, a sve u svrhu izrade Nacrta III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a. Nakon razmatranja svih pristiglih zahtjeva javnopravnih tijela došlo se do zaključka da je potrebno izmijeniti i dopuniti Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a.

21. svibnja 2020. godine

Skupština Međimurske županije na 17. Sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije, KLASA: 350-01/19-03/12, URBROJ: 2109/1-02-20-4.

Razlog donošenja takve Odluke bio je da se uz planiranje izdvojenog dijela građevinskog područja izvan naselja u inundacijskom području rijeke Drave za kamp, kamp odmorište i turističko naselje, prilikom III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a utvrde granice istražnog prostora ugljikovodika“SZH-01“, planiranje robinzonskog smještaja i preispitivanje važećih uvjeta za smještaj samostojećih antenskih stupova unutar postojeći EKI zona.

30. svibnja 2020. godine

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a stupila na snagu objavom u Službenom glasniku Međimurske županije broj 7 od 22. svibnja 2020. godine. Odluka dostavljena i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Zagreb.

15. lipnja 2020. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno odredbi članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) je dopisom ponovno dostavio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a nadležnim javnopravnim tijelima, te od istih zatražio dostavu svojih novih zahtjeva za izradu III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu (prijedloga, podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata i drugih akata s kojima javnopravna tijela prema posebnom propisu sudjeluju u izradi prostornog plana ili koji se prema tim propisima koriste u postupku izrade plana) na koje bi izmijenjena i dopunjena Odluka imala utjecaja ili dostavu očitovanja da Izmijenjena i dopunjena Odluka nije od utjecaja na već izdane zahtjeve.

Rok za dostavu zahtjeva bio je također trideset dana od dana zaprimanja Odluke.

13. srpnja 2020. godine

Upravni odjel u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje zatražio je dodatne podatke i zahtjeve od Hrvatskih auto-cesta d.o.o. Zagreb, za potrebe izrade III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a.

18. kolovoza 2020. godine

Zaprimljene zahtjeve i očitovanja javnopravnih tijela Upravni odjel dostavio Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije na daljnje rješavanje kao stručnom izrađivaču III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a i to dopisom, KLASA: 350-01/19-01/91, URBROJ: 2109/1-09/1-20-44 od 18. kolovoza 2020. godine, a sve u svrhu nastavka izrade Nacrta III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a. Zavod je pristupio izradi Nacrta III. Izmjena i dopuna PPMŽ kao i podloge na kojoj su označene sve izmjene koje će se izvršiti u prostornom planu koja će služiti za potrebu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPMŽ.

15. rujna 2020. godine

Paralelno sa izradom III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a, Župan Međimurske županije donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPMŽ-a, sukladno Zakonu o Zaštiti okoliša i mišljenjima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, temeljem koje Odluke je dana 16. rujna 2020. godine od javnopravnih tijela zatraženo mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Rok za dostavu mišljenja je trideset dana od uredno zaprimljenog dopisa, a koji u trenutku pisanja ovog odgovora još nije završio. Po isteku navedenog roka nastaviti će se procedura izrade III. Izmjene i dopune PPMŽ.

(3) Ne stoji činjenica da se izrada Prostornog plana županije u Varaždinskoj županiji odradi u roku od 6 mjeseci. Županijska skupština Varaždinske županije Odluku o izradi 3. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije donijela je 18.04.2018. godine, a javna rasprava održana je od 01.07 – 30.07. 2020. godine , a sada je u toku izrada Izvješća o javnoj raspravi. Drugim riječima proizlazi da je izrada 3. Izmjene i dopuna prostornog plana Varaždinske županije još uvijek u tijeku i to dvije i pol godine nakon donošenja Odluke o izradi.

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh.

ravnateljica Zavoda

ZAVOD  ZA  PROSTORNO  UREĐENJE

MEĐIMURSKE  ŽUPANIJE

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja