Međimurje Press
Grad Čakovec

15. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

15. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca održat će se 26. travnja (srijeda), a na Dnevnom redu nalaze se slijedeće točke

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2022., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 7. Upućivanje Izvješća o poslovanju za 2022.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  d) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 8. Upućivanje:
  a) Izvješća o radu i Financijskog izvješća JVP Čakovec za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
  b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2022. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju vanjskih bazena na korištenje GP Ekom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o kapitalnim investicijama – DVD Savska Ves Materijal
 2. Izvješće o izvršenju programa:
  a) javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
 3. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2022. Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju.

GRADONAČELNICA

Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja