Međimurje Press
Grad Prelog

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga održati će se dana 30. studeni 2023. godine

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 14/09., 5/13., 12/18. i 6/21.) predsjednik Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj. sastavio je slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2023. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, sa projekcijom za 2025. i  2026. godinu. (materijal u prilogu)

Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (2010. godina)

16. a) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Draškovec

b) Donošenje Zaključka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Zaključka o zamjeni stanova. (materijal u prilogu)

d) Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu – Istok. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Prelog – Istok

18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja