Međimurje Press
Grad Prelog

Sazvana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

Sjednica će se održati 30. studenog 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga s početkom u 18,00 sati.Ž

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2023. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu, sa projekcijom za 2025. i  2026. godinu. (materijal u prilogu)

Obrazloženje uz plan Proračuna Grada Preloga za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu) 

8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2024. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda za poslovnu suradnju u kreditnom poslovanju

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladim obiteljima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga (2010. godina)

16. a) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnina u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Draškovec

b) Donošenje Zaključka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Preloga u višestambenoj građevini u Prelogu izgrađenoj pod Programu POS-a. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Zaključka o zamjeni stanova. (materijal u prilogu)

d) Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta na području Industrijske zone u Prelogu – Istok. (materijal u prilogu)

Kopija katastarskog plana Prelog – Istok

18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje mrtvozornika na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja