Međimurje Press
Županija

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste Varaždin – Čakovec

Na temelju članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/22-08/42, URBROJ: 517-05-1-2-23-7 od 31. srpnja 2023. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste Varaždin – Čakovec

I.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 31. srpnja 2023. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš državne ceste Varaždin – Čakovec (u daljnjem tekstu: Studija). U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 06.09.2023. godine do 06.10.2023. godine.

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 15.00 sati. Studija i ne-tehnički sažetak Studije će danom početka javne rasprave biti objavljeni i na internetskim stranicama Općine Nedelišće (https://nedelisce.hr/hr/), Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/).

IV.

Javno izlaganje održat će se 27.09.2023. godine (srijeda) u 16.00 sati u dvorani MESAP, Josipa Marčeca 27, Nedelišće. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec ili elektroničkom poštom na e-mail: okolis@medjimurska-zupanija.hr . Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Nedelišće, te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

KLASA: 351-03/23-03/22
URBROJ: 2109-09-5/01-23-03
Čakovec, 29. kolovoza 2023.


Prilog:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja