Međimurje Press
Grad Prelog

Najavljena 12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

Sjednica će se  održati 29. lipnja 2023. godine (ČETVRTAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku gradskog vijećnika.

Izjava Dragutin Glavina

2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

Bilješke uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu. (materijal u prilogu)

7. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda Grad Prelog

8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog. (materijal u prilogu)

9. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

10. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan. (materijal u prilogu)

Skica parcelacije Cirkovljan

11. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec. (materijal u prilogu)

12. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini. (materijal u prilogu)

16. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog. (materijal u prilogu)

Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog

18. Izvješće o poslovanju „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

19. Izvješće o poslovanju GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

20. Izvješće o poslovanju „RAZVOJNA AGENCIJA PCP“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

21. Izvješće o poslovanju „MARINA PRELOG“ d.o.o. Prelog u 2022. godini. (materijal u prilogu)

 PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja