Međimurje Press
Grad Prelog

Održana dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

U četvrtak, 29. lipnja, održana je dvanaesta po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Nakon aktualnog sata, u kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku, vijećnici su raspravljali o dvadeset i jednoj točki dnevnog reda.

Na početku, došlo je i do jedne promjene u sastavu Gradskog vijeća Grada Preloga te je vijećnika Dragutina Glavinu, u nastavku mandata ovog Gradskog vijeća zamijeniti Božidar Glavak.

Na dnevnom redu sjednice, koju je vodio predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, našle su se I. izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu te uz ove izmjene prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture, o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga te o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu. Raspravljalo se o zaduženju Grada Preloga, o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog te o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. Zatim su se na dnevnom redu našli i zaključci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec, kao i odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga, o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga, o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga, o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini. Također usvojeni su i prijedlozi Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga te o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog.

Posebno je bila zanimljiva točka o zaduženju Grada Preloga u iznosu od 2.500.000,00 eura. Ovime se Grad Prelog zadužuje se za realizaciju više različitih investicija predviđenih Programom građenja komunalne infrastrukture i to: Gradnja ulica – Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) – D.A.Orešeka, Izgradnja prometnice i kanalizacije Ulice Jug IV i ulice Katarine Dolenec Prelog, Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok (UK8 i UK13, Dječje igralište „novi Jug“ Prelog, Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Draškovcu te Sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda Grada Preloga (jugoistočno područje).

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Preloga rapravljali su i o izvješćima o poslovanju gradskih tvrtki “Gospodarske zone Prelog“ d.o.o., GKP „Pre-kom“ d.o.o., „Razvojne agencije PCP“ d.o.o. te „Marina Prelog“ u 2022. godini. Svi detalji o dnevnom redu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.prelog.hr/12-sjednica-gradskog-vijeca-grada-preloga/a8009 

(gp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja