Međimurje Press
Općina Selnica

IZRADA MONOGRAFIJE OPĆINE SELNICA

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21 i 16/22), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, ,donosi

O D L U K U o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave

IZRADA MONOGRAFIJE OPĆINE SELNICA

Članak 1.

Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

Članak 2.

Predmet nabave: Izrada monografije Općine Selnica. Evidencijski broj nabave je: JN- U-8/24.

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 eura.

Članak 4.

Kriterij odabira:  Najniža cijena. Otvaranje ponuda nije javno. 

Članak 5.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se: 

 1. Bosiljka Oletić – v.d. pročelnica – posjeduje certifikat iz područja javne nabave
 2. Lovro Horvat – vijećnik Općinskog vijeća Općine Selnica
 3. Lea Hajdinjak – administrativna referentica 

Članak 6.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

Članak 7.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević. 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici: www.selnica.hr.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


 

DOKUMENTACIJA:

(OPĆINA SELNICA) 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja