Međimurje Press
Županija

Predlaganje kandidata za predsjednika i članove Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije

Na temelju točke II. Odluke o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 17/11), objavljuje se

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije

1. Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije osnovana je kao savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije.

2. Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije ima predsjednika i 8 članova. Predsjednik i članovi Koordinacije imenuju se na razdoblje od 4 godine, a imenuju se iz područja zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, prosvjete, unutarnjih poslova i sindikalnog organiziranja. Nadalje u Koordinaciju za ljudska prava imenuju se predstavnik Vijeća romske nacionalne manjine, predstavnik Skupštine Međimurske županije i predstavnik nevladinih udruga koje se bave ljudskim pravima i problematikom ravnopravnosti spolova.
Predsjednika i članove Koordinacije za ljudska prava imenuje Skupština Međimurske županija na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

3. Zadaća Koordinacija za ljudska prava je da prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije i predlaže konkretna rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Međimurske županije, surađuje s nevladinim udrugama, surađuje s Uredom pučkog pravobranitelja, podnosi izvješće o stanju ljudskih prava na području Međimurske županije Uredu za ljudska prava Vlade RH te najmanje jednom godišnje o stanju ljudskih prava izvješćuje Županijsku skupštinu.

4. Prijedlog kandidata za predsjednika i članove Koordinacije za ljudska prava mora sadržavati životopis osobe koja se predlaže u Europass formatu.
Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Politici zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: http://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/.

5. Ovaj poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Međimurske županije, a prijave će se zaprimati do 14. rujna 2020. godine.

6. Prijedlozi s naznakom „Prijedlog kandidata za predsjednika/članove Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije“ šalju se na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr ili

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU
I PRAVNE POSLOVE
40000 ČAKOVEC
R. Boškovića 2

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja